TubeNinja

Trình tải video tốt nhất trên web

Dán liên kết tới video dưới đây

2 cách đơn giản để tải xuống hầu hết tất cả các video


Sao chép và dán

Sao chép liên kết đến video mà bạn muốn tải xuống và dán nó vào trường ở trên


Bookmarklet

Kéo nút này vào thanh dấu trang và sau đó khi bạn duyệt qua video hoặc nhạc mà bạn muốn tải xuống; Bạn chỉ cần nhấp vào dấu trang.

TubeNinja trang này